Etický kodex

Motto: „Při všech vyšetřeních musí mít všichni zaměstnanci laboratoře na paměti, že blaho pacienta je na prvním místě“.

Prohlášení

Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se vyšetření jsou považovány za důvěrné.

Ochrana informací o pacientovi musí být zajištěna při všech způsobech získávání, shromažďování a uchovávání informací. Laboratoř shromažďuje pouze informace nutné ke správné identifikaci pacienta, které umožní provedení požadovaných laboratorních vyšetření a jejich následné úhrady zdravotními pojišťovnami.

Veškerá jednání, žádosti a případné dotazy pacientů a lékařů, musí pracovníci laboratoře vést přátelsky a bez diskriminace, vytvářet vztahy vzájemné důvěry, nadřazovat zájmy pacientů nad zájmy svými.

Pacient má právo znát jména a pracovní zařazení pracovníků, se kterými komunikuje.

Všechna laboratorní vyšetření se provádějí podle vhodných standardů a s takovou úrovní, kterou obor předpokládá.

Pracovníci spolupracují s ostatními odborníky a s jinými laboratořemi tak, aby byly splněny požadavky komplexní zdravotní péče o pacienta.

Blaho a zájem pacienta se vždy posuzuje v první řadě a má přednost před smluvními vztahy mezi žadatelem a laboratoří.

Pracovníci

Pracovníci laboratoře jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy k výkonu své profese a distancovat se od jakékoli činnosti, která není v souladu s platnou legislativou.

Zdravotnický pracovník považuje informace o pacientech za důvěrné a je si vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání. Povinnost mlčenlivosti trvá nejen při výkonu povolání, ale i po skončení pracovního poměru.

Pracovníci provádí vyšetření vzorků nestranně. Jakákoliv forma diskriminace je nepřípustná. Rovněž je nepřípustné ovlivnění z důvodu finančních, rasových, politických nebo jiných pohnutek.

Pracovníci laboratoře jsou povinni neustále udržovat svou odbornou úroveň v souladu s aktuálními poznatky vědy a v plném rozsahu své odborné kvalifikace.

Každý pracovník má právo, aby v rámci uložených úkolů mu bylo umožněno svobodné rozvíjení jeho tvůrčích schopností a zvyšování kvalifikace.

Zaměstnavatel a zaměstnanci dodržují zásady rovných příležitostí, rovnosti v zacházení při výkonu povolání a při odborné přípravě včetně pracovních podmínek.

Výsledky laboratorních vyšetření lze používat pro účely věděcké (publikace, konference), nebo jiné (demografické, statistické) pouze s odstraněním veškeré identifikace pacienta.

Používání vzorků pro jiné účely než bylo požadováno bez předchozího souhlasu je možné pouze v případě, že jsou vzorky poskytnuty anonymně nebo smíchány.

Laboratoř má postup pro předávání výsledků, který je na vyžádání pacientům k dispozici.

Laboratoř zajišťuje takové ukládání informací, aby byly chráněny proti ztrátě, znehodnocení, neoprávněnému přístupu, falšování či jinému zneužití.

Laboratoř má postupy pro uchovávání záznamů a doby jejich archivace.

Pracovníci se snaží zabránit situacím, ze kterých by mohl vzejít konflikt zájmů. Pokud to není možné, je nutné oznámit tuto skutečnost vedení laboratoře a podniknout účinné kroky k tomu, aby se minimalizoval jejich vliv.