Ochrana osobních údajů

Politikou laboratoře je zajišťovat důvěrnost informací o předmětech a výsledcích vyšetření a údajích o pacientech včetně ochrany při dodávání výsledků vyšetření.

K naplnění této politiky jsou v laboratoři přijaty následující postupy:

  1. Prostory laboratoře, ve kterých se mohou nalézat informace o pacientech, nejsou cizím osobám volně přístupné.
  2. Ukládání, archivace a skartace dokumentů je v zajištěných prostorách laboratoře. Po uplynutí doby uložení je dokumentace skartována v souladu se spisovým, archivačním a skartačním řádem.
  3. Počítače – jsou umístěny v prostorách laboratoře. Přístup k záznamům v počítačích je omezen na určené osoby. Média se zálohovanými daty jsou uložena na určeném místě. Po uplynutí doby uložení jsou zálohovaná data pod dohledem vedoucí laboratoře trvale zlikvidována.
  4. Všichni pracovníci laboratoře podepsali prohlášení o zachování důvěrnosti informací.
  5. Ochrana utajovaných informací – informace o pacientech, vyplněné v žádankách k vyšetření (objednávkových listech) jsou také uloženy v počítačích laboratoře, kam mají přístup pouze určené osoby. Žádanky, v papírové podobě, jsou ukládány do spisovny laboratoře.
  6. Dodatečné kopie výsledků mohou být pořizovány jen se souhlasem vedoucí laboratoře (nebo zástupce vedoucí laboratoře) na základě požadavku ošetřujícího lékaře nebo pacienta.

Kontrola dodržování těchto postupů je operativně prováděna vedoucí laboratoře a plánovaně při interních auditech kvality a přezkoumávání systému managementu kvality.